Contact

Owner, Production Manager

Radek Mraz
Phone: +420 603 183 312
E-mail.: radek.mraz@kovomraz.cz

Office Manager

Veronika Mrazova
Phone: +420 603 164 684
E-mail.: veronika.mrazova@kovomraz.cz

Sales Department

E-mail: obchod@kovomraz.cz

Production Premises

Metal Working Radek Mraz
Nadrazni 73
346 01 Horsovský Tyn

Registered office (invoicing address)

Radek Mraz
Blizejov 108
345 45 Blizejov